Algemene Voorwaarden

Betrokken partijen
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen PBMShop.com, de leverancier, bij wie u via deze website producten bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website of email een of meerdere producten hebt besteld, van PBMShop.com en langs de elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is. (Zie algemene voorwaarden Arborendement via Algemene Voorwaarden )

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. PBMShop.com of de desbetreffende leverancier zijn niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook. (Zie algemene voorwaarden Arborendement via Algemene Voorwaarden )

Betalingsmogelijkheden
Voordat u een bestelling bij PBMShop.com kunt doen zult u eerst een volledig account bij ons moeten aanmaken, voordat tot levering wordt overgegaan. PBMShop.com accepteert de volgende betalingsmogelijkheden, ideal en via email. Bij ideal spreekt alles voor zich. Per email, vermeld dan uw naam, adres, woonplaats enz.

Producten prijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in euro's en exclusief BTW en exclusief de verwijderingsbijdrage. Alle aanbiedingen, afbeeldingen, prijzen zijn onder voorbehoud van type of scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

Levering
Levering van de door u bestelde producten vindt plaats door en voor verantwoordelijkheid van PBMShop.com wiens product(en) u hebt besteld. PBMShop.com voegt € 12,50 toe voor de totale verzendkosten. De levertijd bedraagt 4 tot 5 werkdagen, tenzij het in het product informatie of op onze website anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. De verzendkosten zijn alleen van toepassing op leveringen uitsluitend binnen Nederland. Verzendkosten buiten Nederland op aanvraag.

Zichttermijn
Voor alle producten geldt dat zij binnen 10 werkdagen door de koper kunnen worden teruggezonden naar PBMShop.com of naar deze kunnen worden teruggebracht. De producten dienen ongebruikt te blijven en in de staat van aankoop te verkeren (originele onbeschadigde verpakking) PBMShop.com zal de aankoopprijs + de verzendkosten van het product vergoeden. Deze vergoeding zal via een bank transactie plaats vinden.

Reclamatie
PBMShop.com is verantwoordelijk voor de door hen getoonde en geleverde producten en de levering hiervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal PBMShop.com het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar haar keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Aansprakelijkheid
PBMShop.com is slechts verantwoordelijk voor het automatisch doorsturen van de door u geplaatste bestelling aan de desbetreffende leverancier(s) PBMShop.com kan slechts voor een eventuele tekortkoming in de nakoming hiervan aansprakelijk worden gehouden. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van PBMShop.com wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, heeft betaald. De totale aansprakelijkheid van PBMShop.com zal in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van maximaal vijfhonderd euro (€500,=) Aansprakelijkheid van PBMShop.com voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op PBMShop.com geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van PBMShop.com dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op alle rechtsbetrekkingen tussen PBMShop.com en u is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Haarlem. Tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd zou zijn en u voor beslechting van het geschil door die rechter kiest binnen vijf weken nadat PBMShop.com of leverancier zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen.

Heeft u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen neemt u dan contact op met de pbmshop.com. Telefoon 020-6599989 of contact@pbmshop.com