Retourzending

1. Retourzendingen worden door de PBMShop niet dan na voorafgaande toestemming van de PBMShop door deze geaccepteerd.

2. Zo de PBMShop instemt met retourzending van geleverde zaken, dient retourzending door de koper ten alle tijden franco te geschieden en onder vermelding van de aflever en/of factuur kenmerken en datum van levering.

3. Koper wordt na ontvangst van de retourzending gecrediteerd onder aftrek van een nader door de PBMShop op te leggen percentage van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van de administratie- en afhandelingskosten.

4. Het in ontvangst nemen van door de koper retour gezonden zaken houdt nimmer enige erkenning namens de PBMShop in van welke door de koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.